นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.


 นายเสน่ห์ มูลเงิน
ผู้อำนวยการ สกสค.นครสวรรค์


เกี่ยวกับ สกสค.นครสวรรค์
งาน ช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
เอกสารหลักฐานในการสมัคร
หน้าที่ที่ ช.พ.ค.ต้องปฏิบัติ
การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
การยื่นเรื่องขอรับค่าจัดการศพ
การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงาน ช.พ.ค.
แบบฟอร์มหักผ่านบัญชีกรุงไทย.
งาน ช.พ.ส.
ผู้ที่มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
เอกสารหลักฐานในการสมัคร
หน้าที่ที่ ช.พ.ส.ต้องปฏิบัติ
การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
การยื่นเรื่องขอรับค่าจัดการศพ
การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
ดาวโหลดแบบฟอร์มงาน ช.พ.ส.
เกี่ยวกับสวัสดิการ
หอพักกรุงเทพฯ
บริการอื่น ๆ
สถานพยาบาล สกสค
มููลนิธิ
สวัสดิกา

)         
         
         
          
         

     
            ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม งวดที่ 09/2558
                    (ช.พ.ค.)  (ช.พ.ส.)   
            ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม งวดที่ 08/2558
                    (ช.พ.ค.)  (ช.พ.ส.)   
            ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม งวดที่ 07/2558
                    (ช.พ.ค.)  (ช.พ.ส.)   
     รายชื่อสมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน3เดือนมีสิทธิ์ถูกถอนชื่อ  
                   ให้รีบติดต่อสกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ด่วน (คลิ๊กดูรายชื่อ)
            แจ้งชลอการยื่นคำขอกู้เงินและอนุมัติสินเชื่อโครงการเกื้อกูล(โครงการ7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                   จนกว่าจะทราบมติของคณะกรรมการ สกสค.
             ธนาคารออมสินปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงจาก MLR เป็น MRR โดยมีผลตั้งแต่วันที่
               1 เม.ย.2558 เป็นต้นไป
            คำถามและคำตอบ เรื่องการทำประกันในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.(คลิ๊กอ่านต่อ)
            ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
                   เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจําปี พ.ศ. 2558  (คลิ๊กดูทั้งหมด)
            (ประชาสัมพันธุ์กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2558 ) โดยการลงนามในสมุดลงนาม
                   ผู้ปฏิญาณตนวันวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2558 เพื่อได้ทำความดีด้วยการ ลด ละ เลิก เหล้า
                   ในช่วงเข้าพรรษาภายใต้แนวคิด"รวมพลังคนไทยหัวใจไร้แอลกอฮอล์"
               ผ่านทางเว็บไซต์ www.1king1heart.net และ www.thaiantialcohol.com จึง ขอเรียนเชิญ
            แนวทางมาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                   (ลูกหนี้ธนาคารออมสิน)  
                        - รายละเอียดข้อมูล
                        - แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
                        - แบบคำขอลงทะเบียน
            โครงการสมาชิกช.พ.ค.เกียรติยศรับสมัครสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก60 ปีขึ้นไป
                  ในปี2558 ได้แก่สมาชิกเลขที่ 8-38670 กำหนดรับสมาชิกตั้งแต ่1เมษายน2558 เป็นต้นไป
         
 
                


ภาพบางส่วนงานบวงสรวงพระพฤหัสและสถาปนา สกสค.
(8-9 กันยายน 2557)สกสค.นครสวรรค์ร่วมกับธนาคารออมสิน
จัดแข่งขันกอล์ฟเพื่อสุขภาพปรองดองสมานฉันท์ ณ สนามกอล์ฟค่ายจิระประวัติ (18 ส.ค.57)


ส่วนกลางเยี่ยมเยียน สกสค.นครสวรรค์ 27 ส.ค.2557

โครงการเสริมสร้างสุขภาพครู สกสค.นครสวรรค์
ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดทับกฤชเหนื้อ (17 มิถุนายน 2557)                       ที่ตั้งสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์
                             999/19 หมู่ 6 (บริเวณวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000
       โทร.(056)217851,086-4490084 แฟกซ์ (056)217852