----------------------------นายเสน่ห์ มูลเงิน
ผู้อำนวยการ สกสค.นครสวรรค์

เกี่ยวกับ สกสค.นครสวรรค์
งาน ช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
เอกสารหลักฐานในการสมัคร
หน้าที่ที่ ช.พ.ค.ต้องปฏิบัติ
การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
การยื่นเรื่องขอรับค่าจัดการศพ
การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงาน ช.พ.ค.
แบบฟอร์มหักผ่านบัญชีกรุงไทย.
งาน ช.พ.ส.
ผู้ที่มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
เอกสารหลักฐานในการสมัคร
หน้าที่ที่ ช.พ.ส.ต้องปฏิบัติ
การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
การยื่นเรื่องขอรับค่าจัดการศพ
การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
ดาวโหลดแบบฟอร์มงาน ช.พ.ส.
เกี่ยวกับสวัสดิการ
หอพักกรุงเทพฯ
บริการอื่น ๆ
สถานพยาบาล สกสค
มููลนิธิ
สวัสดิกา
                               
    
                                                          
)

         
         
         
          
         
 ประกาศถอนชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน3งวด (คลิ๊กดูรายชื่อ)
หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ 'ครูดีมีทุกวัน'
     ประจำปี พ.ศ. 2558   (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)

 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (คลิ๊กอ่านต่อ)
 แจ้งรายชื่อสมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ เกิน 3 งวด (คลิ๊กอ่านต่อ)
 ขอชิญสั่งซื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2558 พร้อมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ระลึกฉลองวันเด็กแห่งชาติ
   และเผยแพร่คำขวัญ ส่งเสริมให้เยาวชน   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักการอ่านและเขียน
   (ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ) ติดต่อสั่งซื้อที่ คุณมัณฑนา ธนเจริญลักษณ์ 081-8377990
 สกสค. จัดสร้างองค์เทพพระพฤหัสบดีและจัดงานเข้าสู่ปีที่ 11 สกสค.(คลิ๊กอ่านต่อ)
 แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีที่หนูรักและรางวัลครอบครัวครูดี
   (คลิ๊กดูทั้งหมด)
เปิดสั่งจองพระพฤหัสบดี(องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู พ.ศ.2557     (คลิ๊กอ่านต่อ)
แบบเรียนและแบบพิมพ์ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ติดต่อ 081-8377990 (คุณมัณฑนา)
โครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค.ธนาคารออมสิน(วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)
    การคำนวณเงินเหลือ 30% (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ พ.ศ.2557
    สามารถดูรายละเอียด(คลิ๊กอ่านต่อ)
ช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ติดต่อ สกสค.นครสวรรค์

ประมวลภาพบางส่วนงานบวงสรวงพระพฤหัสและสถาปนา สกสค.
(8-9 กันยายน 2557)

สกสค.นครสวรรค์ร่วมกับธนาคารออมสิน
จัดแข่งขันกอล์ฟเพื่อสุขภาพปรองดองสมานฉันท์ ณ สนามกอล์ฟค่ายจิระประวัติ (18 ส.ค.57)


ส่วนกลางเยี่ยมเยียน สกสค.นครสวรรค์ 27 ส.ค.2557

โครงการเสริมสร้างสุขภาพครู สกสค.นครสวรรค์
ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดทับกฤชเหนื้อ (17 มิถุนายน 2557)                       ที่ตั้งสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์
                             999/19 หมู่ 6 (บริเวณวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000
       โทร.(056)217851,086-4490084 แฟกซ์ (056)217852